درمان ناهنجاری های مادرزادی

مشکلات مادرزادی در ناحیه فک و صورت یکی از مشکلات جدی در حیوانات خانگی می باشد که در صورت تشحیص زود هنگام قابل درمان می باشند. اصلاح وضعیت دندان ها و جلوگیری از آسیب به فک مقابل ،همچنین درمان بد شکلی خای دهان و دندان در صورت تشحیص در توله سگ ها یا بچه گربه ها ار اغلب موارد قابل درمان بوده و با تحمیل کمتربن درد به حیوان اصلاح میشوند.بعضی از ناهنجاری ها نیز بعد از سن بلوغ با روش های ترمیمی قابل درمان بوده و حیوان را از درد و بی اشتهایی نجات می دهد