شکستگی دندان گربه

درمان شکستگی دندان  نیش گربه با سابقه سقوط از ارتفاع