همکاری با مراکز خارج از کشور(اتریش)

 

 باتوجه به ضرورت به روز بودن و گذراندن دوره های آموزشی ،همچنین ضرورت ارتباط با مراکز پیشرفته و مدرن دندانپزشکی حیوانات ،این مرکز جهت ارتقا کیفیت خدمات و به روز ماندن ارتباط نزذیکی با مراکز تخصصی خارج از کشور دارد