ضرورت رعایت بهداشت و استفاده از لوازم ضدعفونی شده و مواد مصرفی یک بار مصرف

 

 

 

 

 

با توجه با ضرورت رعایت بهداشت و کنترل بیماری های قابل انتقال از طریق لوازم آلوده از حیوانی به حیوان دیگر و کنترل انتقال بیماری های خونی ،همچنین رعایت نظافت در کار کلیه لوازم مصرفی در مرکز ما یک بار مصرف بوده نظیر دستکش یک بار مصرف ،سرساکشن یک بار مصرف و تمامی لوازم استیل در اتوکلاو ضدعفونی و استریل می شوند که بیماری از حیوانی به حیوان دیگر منتقل نشود