آرامبخشی جهت خدمات دندانپزشکی سگ با سن بالا و سابقه بیماری

 آرامبخشی جهت خدمات دندانپزشکی  در سگ با سابقه بیماری قلبی،تنفسی،نارسایی کبد و کلیه