معاینه مجدد روکش دندان گربه پرشین بعد از گذشت چند ماه

درمان شکستگی دندان گربه پرشین و بررسی روکش نصب شده در ماه های قبل