درمان درآمدن دندان بعلت ضربه در یک قلاده سگ نژاد ژرمن